Doprovázení

Komu doprovázení nabízíme?

Doprovázení nabízíme osobě/osobám, které jsou poručníky, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, případně jsou označeny jako osoby pečující místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPODem), a uzavřou se zapsaným spolkem Rodičem jinak dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění má osoba pečující a osoba v evidenci (osoby pečující, poručníci, pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě, právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců, právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti, ale také povinnost si své znalosti a dovednosti zvyšovat v rozsahu 24 hodin za rok, mají právo na pomoc při zjišťování kontaktu dětí s osobami příbuznými a blízkými, dále mají povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. Konkrétní forma pomoci a podpory ze strany doprovázející organizace je specifikována v uzavřené dohodě o výkonu pěstounské péče.

Jak dlouho trvá dohoda o výkonu pěstounské péče?

Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou je osoba osobou pečující nebo osobou v evidenci. Dohodu o výkonu pěstounské péče je možno ze strany doprovázející organizace vypovědět z důvodů:

  závažného nebo opakovaného porušování povinností, ke kterým se druhá smluvní strany zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče nebo které je uloženo zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

  opakovaného maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem pěstounské péče

  pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci.

Ze strany osoby pečující nebo osoby v evidenci (pěstouna na přechodnou dobu) je možno dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět bez udání důvodu, výpověď dohody o výkonu pěstounské péče musí být však druhé smluvní straně doručena nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Výpovědní doba skončí k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče smluvní stranou vypovězena. Bude-li výpověď doručena druhé smluvní straně později než 30 dnů před koncem kalendářního pololetí, skončí výpovědní doba k poslednímu dni kalendářního pololetí následujícího po doručení výpovědi.

Jaké jsou důvody pro odmítnutí uzavření dohody o výkonu pěstounské péče?

Důvody pro odmítnutí uzavření dohody o výkonu pěstounské péče:

–  osoby nespadají do regionu, kde může být činnost vykonávána na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, t. j. aktuálně mimo Jihomoravský a Olomoucký kraj

–  osoby, které požadují činnost, která není zahrnuta v pověření spolku

–  naplněná kapacita spolku.

Máte-li zájem o spolupráci s námi v rámci doprovázení, neváhejte nás kontaktovat! Kromě základních informací zde uvedených Vám podrobněji popíšeme naši činnost, probereme spolu náležitosti dohody o výkonu pěstounské péče a obsah dalších materiálů potřebných ke vzájemné spolupráci. Po celou dobu spolupráce chráníme Vaše práva a oprávněné zájmy, chráníme Vaše osobní údaje a dbáme na vysokou profesionalitu při doprovázení. Současně je pro nás důležitý individuální a tzv. lidský přístup, kdy základním kritériem jsou potřeby rodiny jako celku.

Máme volnou kapacitu pro uzavírání nových dohod o výkonu pěstounské péče.