Formy náhradní rodinné péče

  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
  • osvojení.

U pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a poručenství s osobní péčí je uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. V případě svěření dítěte do péče jiné osoby a osvojení není uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče.